Общи условия за ползване

              т за поръчката     I. Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ са предназначени за регулиране на отношенията между ЗИВ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на електронния магазин: www.ziv-eshop.bg , наричан по-долу за краткост „Електронен магазин“, и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ .

(2) В отношенията си с Ползвателите Доставчикът може да действа самостоятелно или да предоставя посочените в Електронния магазин услуги чрез „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ООД, наричано за краткост „Оператор“.

II. Данни за Доставчика/ Оператора

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: ЗИВ ЕООД , ЕИК 103245283
2. Седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. Камчия №8
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Балчик, ул. Камчия №8
4. Данни за кореспонденция: гр. Балчик, ул. Камчия №8, тел.: 0888 894 004, електронна поща: orders@ziv-eshop.bg
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
6. Надзорни органи:
(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл: cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG103245283

III. Дефиниции

Чл.3. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
3.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
3.2. „Оператор“ е „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ООД – търговско дружество с ЕИК 148128669, със седалище и адрес на управление: Град Варна, тел: 0888894004, e-mail: orders@ziv-eshop.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия в качеството си на „Оператор“ на „ЗИВ“ ЕООД
3.3. www.ziv-eshop.bg е уебсайт посредством, който на Ползвателите се предоставя възможност за закупуване и доставка на продуктите от Доставчика/ Оператора до посочен от тях адрес.
3.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
35. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
3.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
3.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
3.8. „Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и  което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта www.ziv-eshop.bg услуги и ресурси.
3.9. „Потребителски профил” е обособена част в www.ziv-eshop.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.ziv-eshop.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
3.10. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.ziv-eshop.bg и който представлява лични данни.
3.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който представлява лични данни.
3.12. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое, от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
3.13. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

IV. Общи разпоредби

Чл. 4. Електронният магазин функционира при правилата, описани в Общите условия.

Чл. 5. Доставчикът/Операторът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито че последният не съдържа грешки.

Чл. 6. Доставчикът/ Операторът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до цeлия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Чл. 7. Доставчикът/ Операторът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин.

V. Характеристики и Използване на Електронния магазин

Чл. 8. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика/ Оператора чрез Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Доставчикът/ Операторът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Електронния магазин. Доставчикът/ Операторът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
(2) Доставчикът/ Операторът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Електронния магазин.
(3) Доставчикът/ Операторът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Електронния магазин. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика/ Оператора полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика/Оператора т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика/ Оператора за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика/ Оператора и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Доставчика/ Оператора, е сключил договор с Доставчика/ Оператора за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика/ Оператора.
Доставчикът/ Операторът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(4) Доставчикът/ Операторът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Електронния магазин. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Електронния магазин (място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика/ Оператора и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.
Доставчикът/ Операторът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(5) Доставчикът/ Операторът предоставя възможност за електронно препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика/ Оператора в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът/ Операторът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика/ Оператора. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.
(6) Доставчикът/ Операторът предоставя възможност за търсене на текстово съдържание в рамките на Електронния магазин. За да използва функцията, Ползвателят следва да изпише в полето за търсене търсената от него дума /думи и да избере бутона / иконката за търсене или клавиш на клавиатурата Enter / Go. Електронния магазин ще изкара списък от резултати със страници / продукти намиращи се на Електронния магазин и съдържащи търсената от Ползвателя дума / думи.
(7) Доставчикът/ Операторът предоставя възможност за поместване на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя. С поместването им в съответните обозначени секции, Ползвателя дава безвъзмездно съгласието си на Доставчика/ Оператора да използва, публикува, разпространява поместеното.
Публикуването на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя на Електронния магазин става след одобрение от Доставчика/ Оператора.
(8) Доставчикът/ Операторът предоставя възможност за стесняване / филтриране на резултатите за наличните на разглежданата страница продукти на база заложените към продуктите характеристики.

Чл. 9. Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.

Чл. 10. (1) С приемането на Общите условия Ползвателят и Доставчикът/ Операторът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Ако Ползвателите използват Електронния магазин с регистрация и са въвели съответното си потребителско име и парола, се предполага, че електронните изявления, извършени от Ползвателите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния Ползвател при извършване на регистрация в Електронния магазин.

VI. Потребителско име и парола. Потребителски профил 

Чл.11. (1) Ползвателите могат да разглеждат Електронния магазин свободно, без да е необходима регистрация.
(2) За да използва Електронния магазин с регистрация, Ползвателят трябва да се е регистрирал и да е въвел поребителско име и парола за отдалечен достъп.
(3) Потребителското име се взаимства от имейл адресът за регистрация, а паролата за достъп до Електронния магазин се определя от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в Електронният магазин. Полетата, които задължително следва да се попълнят при регистрация са отбелязани със звездичка.
(4) При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(5) С попълване на данните си за регистрация и натискане на бутоните “Регистрация на профил в сайта?” или “Регистриране”, Ползвателят изрично и недвусмислено декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(6) При успешно завършване на регистрация Ползвателят получава уведомително съобщение на посочения при регистрацията имейл адрес, което удостоверява регистрирането и активирането на профила.

(7) Ползвателят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно www.ziv-eshop.bg в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Ползвателят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
(8) Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта www.ziv-eshop.bg, съдържаща информация за регистрирания Ползвател, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на www.orders@ziv-eshop.bg. Чрез потребителския си профил Ползвателят може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различните услуги по на www.ziv-eshop.bg, да управлява разположено от него на сървър на www.ziv-eshop.bg потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си, да прекрати регистрацията си в www.ziv-eshop.bg и др.
(9) Всеки Ползвател може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда (самоличност) www.ziv-eshop.bg може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

VII. Стоки и цени

Чл. 12. В Електронния магазин са посочени основните характеристики на предлаганите стоки.

Чл. 13. (1) Посочената в Електронния магазин цена на всяка стока е крайната цена на съответната стока с включени всички данъци и такси и е валидна само към момента на публикуването й.
След влизане / логване в профила си в Електронния магазин, Ползвателят може да вижда персонализирани цени, в случай, че Доставчика/ Оператора е заложил такива за профила му.
(2) Цената на доставка не е включена в цената на продукта. Плащането по завършена поръчка става чрез наложен платеж при доставка на поръчаните стоки или чрез банков превод на следната банкова сметка: 

“Семела Магазини” ООД

ОББ АД

IBAN: BG44UBBS80021013666150

BIC: UBBSBGSF

(3) На сайта за онлайн пазаруване, Доставчикът/ Операторът предлага за продажба следните категории продукти:

 1. бисквити опаковани в кутии, сашета или други подобни;
 2. шоколади, шоколадови изделия опаковани в кутии, пликове, сашета или други подобни;
 3. вафли, вафлени продукти, сухи пасти, кремове опаковани във фолиа, кутии, сашета или други подобни;
 4. карамелажни бонбони опаковани във фолиа и сашета;
 5. солени продукти опаковани във фолиа, кутии или други подобни;
 6. пълноценни продукти опаковани във фолиа, кутии или други подобни
 7. напитки с плодове и студени чайове бутилирани в стъклени бутилки

 

(4) Продуктите, предлагани за продажба на Сайта, са представени със своите основни характеристики (цена с ДДС, нето тегло, съставки), така че Потребителят да може да разполага с възможно най-много информация преди да направи поръчката си.

(5) Фотографиите, илюстриращи продуктите, нямат договорен характер. Минималните разлики в представянето на продуктите не носят отговорност за Доставчика/ Оператора и не засягат валидността на продажбата.

VIII. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба чрез Електронния магазин

Чл. 14. (1) Ползвателите използват Електронния магазин, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Страна по договора с Доставчика/ Оператора е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.
(4) При сключване на договор за покупко-продажба на стоки, съдържащи алкохол, ползвателят декларира, че има навършени 18 години. Алкохолни напитки не се продават на лица под 18 години.

(5) Електронният магазин включва технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба.
В случай, че някое от задължителните полета не бъде попълнено Електронният магазин не позволява завършване на поръчката и насочва Ползвателя, кои от задължителните полета следва да бъдат попълнени коректно.
(6) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката на Ползвателя от Доставчика/ Оператора.
(7) Ползвателят може да извърши поръчка чрез:
– Контакт с Доставчика/ Оператора по телефон, електронна поща, форма за запитване през Електронния магазин, форма за бърза поръчка през продуктовата страница.
– Поръчка през системата на Електронния магазин.
(8) При поръчка през системата Ползвателят избира Продукт/и чрез бутон “Купи” към всеки продукт;
(9) След като избере желаният/те продукт/и Ползвателят следва да премине към страница Количка, където следва да прегледа своя избор и при необходимост да извърши корекции, след което избира бутон „Приключване на поръчката“;
(10) Ползвателят попълва актуални и коректни данни за поръчка, фактуриране и доставка в страница Разплащане/Приключване на поръчката/ Завършване на поръчката: Име, Фамилия, Телефон, Адрес на електронната поща, Населено място, Пощенски код, Улица и номер, Квартал, Номер на блок, Вход, Апартамент.
– Ползватели, които имат профил в интернет магазина следва да потвърдят актуалността на данните, които са заложени в профила им и излизат при поръчка.
– Ползвателят залага Промо код на обозначените за целта полета в случай, че разполага с такъв и желае да го използва и избира бутона Прилагане. Ползвателят следва да е предварително уведомен за условията и ограниченията за ползване на притежавания от него Промо код.
– Ползвателят избира метод на доставка/ взимане на продуктите и избира от предоставените опции / попълва необходимите полета;
– Цената на доставката се начислява както следва:

 • Доставка до адрес:

За поръчки над 70 лв. доставката е БЕЗПЛАТНА. За поръчки под 70 лв., таксата за доставка е 4,95 лв.

 • Доставка до офис на Спиди:

Изпращаме пратката до най-близкия до Вас офис на Спиди. Доставката е БЕЗПЛАТНА за поръчки над 70 лв. За поръчки под 70 лв., таксата за доставка е 4,95 лв. 

Цената на доставка се изчислява на страница Разплащане / Приключване на поръчката / Завършване на поръчката на база коректно въведените данни от Ползвателя в графа Доставка.

– Ползвателят избира метод на заплащане на поръчката:

 • Наложен платеж – Ползвателят заплаща цялата дължима сума на представител на Куриерска фирма или представител на Доставчика/ Оператора при доставка на поръчаните стоки.
 • По банков път – Ползвателят заплаща цялата дължима сума по банков път на предоставена при завършването на поръчката Банкова сметка. Сроковете за доставка започват да текат след получаването на дължимата сума по посочената банкова сметка.

– Ползвателят вижда общата сума и всички допълнителни такси, които следва да заплати след завършване и потвърждение на поръчката.
– Ползвателят изразява своето съгласие с настоящите Общи условия маркирайки полето „Съгласявам се с общите условия“;
– Ползвателят завършва поръчката с избор на бутона Поръчване;
– В случай, че Получателя не е попълнил коректно всички необходими полета поръчката не може да бъде завършена.
Получателят следва да попълни коректно въпросните полета и отново да избере бутона Поръчване.
(11) Получателят бива пренасочен към страница удостоверяваща коректно завършената поръчка.
(12) Получателят получава известие по имейл, на предоставения от него по време на поръчката имейл адрес, за успешно завършена поръчка. Известието съдържа избраните от него продукти и дължимата от него сума за заплащане.
(13)  За потвърждение на извършената поръчка и сключен договор за покупко-продажба на стока следва да се приема изпратеното до Получателя известие по имейл адрес за извършена поръчка / обаждане от страна на Доставчика/Оператора на предоставения от Ползвателя телефон.
(14) Получателят може да получи допълнителни известия по имейл при смяна на статуса на поръчката в системата на Електронния магазин.
(15) Доставката на поръчаните от Ползвателя стоки се извършва в срок до 10 работни дни, в случай, че друго не е описано за избраните продукти, след потвърждение на извършената поръчка от страна на Доставчика/ Оператора и след постъпване на плащането от страна на Ползвателя в посочената банковата сметка на Доставчика/ Оператора при избран метод на плащане по банков път.

Чл. 15. Доставчикът/ Операторът не носи отговорност за неизпълнени поръчки, в случай че Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително адрес за доставка.

Чл. 16 Ползвателят се съгласява, че Доставчикът/ Операторът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

IX. Отказ от договор за покупко-продажба

Чл. 17. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения чрез Електронния магазин договор за покупко-продажба в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката от Ползвателя или от трето лице, посочено от Ползвателя.
(2) Ползвателят може да осъществи правото си по ал. 1 и чрез стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1 т. 8 от Закона за защита на потребителите, който може да открие тук.

(3) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

Чл. 18. (1) Ако Ползвателят е упражнил правото си на отказ по предходния член, Доставчикът/ Операторът следва да възстанови на Ползвателя всички суми, получени от последния, в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за отказа.
(2) Доставчикът/ Операторът няма да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, в случай че Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика/ Оператора.
(3) Ползвателят трябва да изпрати или предаде въпросната стока на Доставчика/ Оператора, в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е информирал Доставчика/ Оператора за отказа си от договора за покупко-продажба на въпросната стока, като поеме разходите за връщането на стоката на Доставчика/ Оператора.
Чл. 19. При неизпълнение на условията за отказ от договора за покупко-продажба и/или за връщане на поръчаната стока от страна на Ползвателя, Доставчикът/ Операторът си запазва правото да откаже приемане на върнатата стока и съответно да не възстанови сумата, платена от Ползвателя.

X. Доставка

Чл.20. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите. Доставчикът/ Операторът организира доставянето на поръчаните стоки до крайния потребител чрез външен за него куриер-доставчик, а именно „Спиди“ АД. Съгласно политиката на използваната куриерска фирма стандартното време за доставка в рамките на България е 3 работни дни.  Поради необходимостта от предаване и обработване на пратката от страна на куриера са възможни отлагания в зависимост от времето на обработка. Доставката не се извършва в неделя и официални празници.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Високото качество на нашите продукти е основен приоритет на „ЗИВ“ ЕООД. За да можем да гарантираме перфектното качество на нашите продукти дори, при високи външни температури (над +28°C) предлагаме доставка в EPS Стиропорна кутия с капак (термо кутия). Така ще е възможно да не спираме доставките през горещите летни месеци. Няма да изпращаме пратки в петък. Има допълнителни разходи за доставка от около 4 лв., в зависимост от обема на поръчката

(4) Всички пратки се опаковат от Доставчика/ Оператора в специални, затворени опаковки, подходящи и отговарящи на всички транспортни изисквания.

(5) Продуктите се доставят до адреса за доставка, който Потребителят посочи по време на процеса на поръчка. Потребителят се съгласява с истинността на данните, които ще посочи при поръчка. В случай на грешка във формулировката на данните за контакт на получателя, Доставчикът/ Операторът не може да бъде отговорен за невъзможността за доставка до получателя. Пренасочването на пакета към друг получател или към нов адрес за доставка ще бъде фактурирано за сметка на Потребителя.

(6) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора

XI. Гаранции и рекламации

Чл.21.  Доставчикъt/ Операторът гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Потребителската поръчка в рамките на срока на годност и условията на съхранение посочени в придружаващите продуктите сертификати и етикети. След този срок на годност и при неспазване условията на съхранение не се носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти. Срокът на годност за всички продукти е посочено върху всяка опаковка на съответния продукт.

Чл.22. (1) При констатиране на несъответствие между потребителската поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение по отношение на опаковка/ външен вид, потребителят има право да предяви рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За целта е необходимо потребителят да провери поръчката си при приемането в присъствието на съответния куриер-доставчик.

(2) В случай, че поръчката е приета и потребителят е подписал придружаващия протокол, той декларира, че я приема без забележки. Ако потребителят направи уведомление за рекламация след като е приел поръчката и разписал протокола за доставка, Доставчикът/ Операторът не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации. При основателна рекламация потребителят ще бъде компенсиран.

XII. Права върху интелектуална собственост

Чл. 23. (1) Цялата информация, публикувана на Електронния магазин, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика/ Оператора или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът/ Операторът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика/ Оператора или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика/ Оператора върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика/ Оператора.

Чл. 24. Електронният магазин може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика/ Оператора или на трети лица. Достъпът до Електронния магазин, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Електронния магазин не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика/ Оператора или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

XIII. Прекратяване

Чл.25. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 1. Преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.ziv-eshop.bg;
 2. Взаимно съгласие на страните за прекратяването;
 3. Други предвидени в закона случаи.

(2) В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Доставчикът/ Операторът има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Доставчикът/ Операторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от Клиента потребителско съдържание от сървърите на Доставчикът/ Операторът , както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

XIV. Други условия

Чл. 26. Доставчикът/ Операторът попадат в обхвата на следния/ите Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.

Чл. 27. (1) Информацията и материалите, достъпни на Електронния магазин (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика/ Оператора на който и да е от Ползвателите на Електронния магазин.
(2) Доставчикът/ Операторът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Електронния магазин, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
(3) Доставчикът/ Операторът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Електронния магазин, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Електронния магазин и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Електронния магазин).

Чл.28. (1) Доставчикът/ Операторът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Ползвателите използват предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на потребителите във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. Доставчикът/Операторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Ползвателя посредством ползването на Услугите.
(2) В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Доставчикът/ Операторът съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Ползвателя на сървър на www.ziv-eshop.bg и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Доставчика/ Оператора или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
(3) Доставчикът/ Операторът има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта www.ziv-eshop.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Доставчикът/ Операторът или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчикът/ Операторът. Доставчикът/ Операторът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Ползвателя при ползването услугите на Уебсайта www.ziv-eshop.bg.
(4) Доставчикът/ Операторът има право да изпраща търговски съобщения до Ползвателите, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателя се съгласява да получава търговски съобщения от Доставчика/ Оператора.

Чл. 29. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 30. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 31. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика/ Оператора по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите, без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

Чл. 32. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Електронния магазин и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.